Condiții și Notificări

Prezentele Condiții și Notificări datează din noiembrie 2017.
 

A. INFORMARE PRIVIND CONDIȚIILE CONTRACTUALE ȘI ALTE NOTIFICĂRI IMPORTANTE

 
În cazul în care călătoria Pasagerului implică o destinație finală sau o escală într-o altă țară decât țara de plecare, se poate aplica Convenția de la Varșovia, Convenția de la Varșovia cu modificările aferente sau Convenția de la Montreal, în funcție de călătorie. Aceste Convenții reglementează și pot limita răspunderea Transportatorilor în ceea ce privește decesul sau vătămarea corporală, sau în ceea ce privește pierderea sau Deteriorarea Bagajelor și întârzierile. Mulți Transportatori au renunțat la limitele impuse de Convenția de la Varșovia pentru deces sau vătămare corporală. Informații suplimentare pot fi obținute de la Transportator. A se vedea, de asemenea, comunicările intitulate „Sfaturi pentru Pasagerii Internaționali privind Limitarea Răspunderii” și „Informare privind Limitele de Răspundere pentru Bagaje”, de mai jos.

Documente de Călătorie Acceptabile

 
Potrivit Directivei Tehnice de Securitate nr. (1) - Prima DST, care face parte din Programul Național de Securitate a Aviației Civile (EPAPA) și care a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 24 august 2016, nr. 2607, cartea de îmbarcare trebuie să fie pe numele persoanei care o prezintă, iar în acest sens compania aeriană este responsabilă de verificarea identificării Pasagerilor care pleacă, fie pe baza pașaportului, fie pe baza unei cărți de identitate eliberate de poliție. Un permis de conducere sau un alt document oficial cu fotografia Pasagerului este, de asemenea, acceptabil pentru călătoria pe zborurile interne. Pașapoartele, cărțile de identitate, permisele de conducere sau alte documente oficiale prezentate de către terți în numele altor Pasageri nu sunt acceptate. Pasagerii cu vârsta sub 14 ani, care călătoresc pe zboruri interne și care nu au pașaport, carte de identitate sau alt document oficial, pot prezenta un document de verificare a identității emis de un Centru de Servicii pentru Cetățeni (KEP) sau de poliție. În cazuri excepționale și numai din motive de forță majoră (de exemplu, motive de sănătate), pentru zborurile interne este suficientă o declarație scrisă a adultului însoțitor către compania aeriană privind identitatea Pasagerului minor care pleacă. Toate documentele de călătorie trebuie să fie valabile. Trebuie remarcat faptul că Pasagerii sunt pe deplin responsabili pentru achiziționarea și deținerea documentelor de călătorie valabile și legale corespunzătoare înainte de călătorie, împreună cu orice alte documente necesare, cum ar fi viza de intrare, permisul de ședere sau autorizația în cadrul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), atunci când călătoresc în SUA în cadrul Programului de Renunţare la Obligativitatea Vizelor. AEGEAN AIRLINES S.A. sau filialele sale nu sunt responsabile pentru niciun Prejudiciu direct, indirect, accidental, special, material sau de consecinţă care apare ca urmare a incapacității Pasagerului de a procura documentele de călătorie corespunzătoare înainte de călătorie.
 

CONDIȚII CONTRACTUALE


Acestea sunt condițiile contractuale ale Aegean Airlines SA (Aegean) pentru Transportul de Pasageri și Bagaje. În cazul în care o dispoziție sau o dispoziție parțială a acestor condiții contractuale este sau devine invalidă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta se consideră eliminată, dar acest lucru nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte condiții contractuale.

Anumite expresii din prezentele condiții contractuale, precum și din notificările și condițiile de Transport de mai jos au următoarele semnificații:

 • „AEGEAN AIRLINES S.A.” înseamnă compania aeriană/operatorul de transport aerian, care deține o licență de operare valabilă, cu sediul în Grecia, denumită în continuare “AEGEAN”.
 • „Bagaj” înseamnă acele articole, efecte și alte bunuri personale ale unui Pasager, care sunt necesare sau adecvate pentru purtare, utilizare, confort sau bunăstare în legătură cu călătoria. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, acest termen se referă atât la Bagajul Înregistrat, cât și la Bagajul Neînregistrat al Pasagerului..
 • „Tichet de Bagaje” înseamnă acea parte a Biletului care se referă la Transportul Bagajelor Înregistrate ale Pasagerului.
 • „CAA” înseamnă Autoritatea Aeronautică Civilă, CAA House, 45-59 Kingsway, Londra WC2B 6TE.
 • „Transport” este echivalent cu „transport”.
 • „Transportator” înseamnă toți transportatorii aerieni care transportă sau se angajează să transporte Pasagerul sau Bagajele sale în temeiul prezentului document sau să presteze orice alt serviciu aferent acestui transport aerian.
 • „Reglementările Transportatorului” înseamnă regulile, altele decât prezentele Condiții, publicate de Transportator și în vigoare la data emiterii Biletului, care reglementează Transportul Pasagerilor și/sau al Bagajelor și care vor include orice tarife aplicabile în vigoare.
 • „Bagaj Înregistrat” înseamnă Bagajul pe care Transportatorul îl are în custodie exclusivă și pentru care Transportatorul a emis un Tichet de Bagaje.
 • „Convenție” înseamnă Convenția pentru Unificarea Anumitor Reguli Referitoare la Transportul Aerian Internațional, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929, sau Convenția respectivă, astfel cum a fost modificată la Haga la 28 septembrie 1955, sau Convenția respectivă, astfel cum a fost modificată prin Protocolul Adițional nr. 1 de la Montreal din 1975, sau Convenția respectivă, astfel cum a fost modificată la Haga și prin Protocolul Adițional nr. 2 de la Montreal din 1975, sau Convenția respectivă, astfel cum a fost modificată la Haga și prin Protocolul Adițional nr. 3 de la Montreal din 1975 sau Convenția de la Montreal din 1999, care dintre acestea ar fi „Convenția de la Varșovia” înseamnă Convenţia pentru Unificarea Anumitor Reguli Referitoare la Transportul Aerian Internațional, semnată la Varșovia la 12 octombrie 1929, sau Convenția respectivă, astfel cum a fost modificată prin Protocolul Adițional nr. 1 de la Montreal din 1975, sau Convenția respectivă, astfel cum a fost modificată la Haga și prin Protocolul Adițional nr. 2 de la Montreal din 1975, sau Convenția respectivă, astfel cum a fost modificată la Haga și prin Protocolul Adițional nr. 3 de la Montreal din 1975. „Convenția de la Montreal” înseamnă Convenția de la Montreal din 1999 și/sau Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1994 (cunoscută sub denumirea de Convenția de la Chicago).
 • „Prejudiciu/Daună/Deteriorare” include decesul, vătămarea, întârzierea, pierderea sau alte prejudicii de orice natură care rezultă din sau în legătură cu Transportul sau cu alte servicii prestate de Transportator în legătură cu acesta.
 • „Zbor Intern” înseamnă Transport aerian în cazul în care punctul de origine, punctul de destinație și toate punctele de aterizare sunt situate pe teritoriul Greciei.
 • „Cupon Electronic” înseamnă un Cupon de Zbor electronic sau un alt document valoric păstrat în baza de date a Transportatorului.
 • „Bilet Electronic” înseamnă Itinerarul/Chitanţa emisă de către sau în numele Transportatorului, Cupoanele Electronice și, dacă este cazul, un document de îmbarcare.
 • „Pasager(i)” înseamnă orice persoană, cu excepția membrilor echipajului, transportată sau care urmează să fie transportată într-o aeronavă cu acordul Transportatorului.
 • “DST” înseamnă drepturi speciale de tragere.
 • „Bilet” înseamnă acest bilet de Pasager și Tichetul de Bagaje sau acest itinerar/chitanţă, dacă este cazul, în ceea ce priveşte un Bilet Electronic, din care fac parte aceste condiții și anunţuri.
 • „Bagaj Neînregistrat” înseamnă orice bagaj al Pasagerului, altul decât Bagajul Înregistrat.
 • Transportul efectuat în temeiul prezentului document se supune normelor și limitărilor de răspundere stabilite fie de Convenția de la Varșovia, fie de Convenția de la Montreal, cu excepția cazului în care acest Transport nu este un „transport internațional”, astfel cum este definit de Convenție.
 • În măsura în care nu intră în conflict cu cele de mai sus, Transportul și alte servicii efectuate de fiecare Transportator sunt supuse: (i) prevederilor cuprinse în Bilet; (ii) tarifelor aplicabile; (iii) condițiilor de transport ale Transportatorului și (iv) Regulamentelor aferente ale Transportatorului, care fac parte integrantă din prezentul document (și care sunt disponibile la cerere la birourile Transportatorului), cu excepția transportului între un loc din Statele Unite sau Canada și orice loc din afara acestora, la care se aplică tarifele în vigoare în aceste țări.
 • Denumirea Transportatorului poate fi abreviată în bilet, denumirea completă și abrevierea acestuia fiind prezentate pe site-ul web al Transportatorului, în tarifele, condițiile de Transport sau în orarele Transportatorului; adresa Transportatorului este aeroportul indicat în dreptul primei abrevieri a denumirii Transportatorului din Bilet; locurile de oprire convenite sunt cele indicate în Bilet sau cele indicate în orarele Transportatorului ca locuri de oprire programate pe ruta Pasagerului. Transportul care urmează să fie efectuat în temeiul prezentului document de mai mulți Transportatori succesivi în baza unui singur Bilet sau în baza unui Bilet și a oricărui alt Bilet în conjuncţie emis în legătură cu acesta, este considerat ca fiind un singur Transport.
 • Un Transportator care emite un Bilet de Transport pe liniile unui alt Transportator o face numai în calitate de agent al acestuia, cu condiția ca, în cazul în care Transportatorul care efectuează efectiv zborul nu este același cu Transportatorul contractual, Pasagerul să aibă dreptul de a depune o reclamaţie sau de a înainta o cerere de despăgubire împotriva oricăruia dintre aceștia.
 • Bagajul Înregistrat va fi livrat titularului Tichetului de Bagaje. În cazul unui Prejudiciu provocat Bagajului Înregistrat care circulă în transportul internațional, nu se poate intenta o acțiune în justiţie, cu excepția cazului în care persoana îndreptățită la livrare depune o reclamaţie în scris către Transportator, în conformitate cu punctele 13-16 de mai jos, imediat după descoperirea Prejudiciului și, cel târziu, în termen de șapte (7) zile de la primire; în caz de întârziere, reclamaţia trebuie făcută în termen de douăzeci și una (21) de zile de la data la care Bagajul a fost livrat. A se vedea tarifele sau condițiile de Transport în ceea ce privește transportul non-internațional.
 • Biletul este valabil pentru Transport timp de un (1) an de la data emiterii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Bilet, în tarifele Transportatorului, în condițiile de Transport sau în Regulamentele aferente ale Transportatorului. Tariful de Transport în temeiul prezentului document poate fi modificat înainte de începerea Transportului. Pentru mai multă claritate, cumpărarea Biletului poate fi precedată de rezervare. În astfel de cazuri, tariful de Transport în temeiul prezentului document poate fi supus modificării în perioada dintre rezervare și cumpărarea Biletului, iar tariful este confirmat doar atunci când Biletul este cumpărat. Transportatorul poate refuza transportul în cazul în care tariful aplicabil nu a fost plătit.
 • Cu excepția cazului în care legislaţia aplicabilă o impune, în cazul în care decesul sau o boală gravă face imposibilă călătoria unui Pasager, rezervările Pasagerului și ale oricărei persoane care călătorește cu aceeași referință de rezervare pot face obiectul, la discreția exclusivă a Aegean, al unei schimbări a datelor de zbor, iar orice restricție sau taxă va fi eliminată odată ce un document justificativ adecvat este trimis către Aegean cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de zbor. În cazul în care un Pasager nu poate călători din cauza unei boli subite și, prin urmare, Pasagerul nu poate trimite documentele justificative cu treizeci (30) de zile înainte de zbor, Aegean va lua în considerare, la discreția sa, o rambursare sau o schimbare a datelor de zbor fără taxe, cu un preaviz mai scurt.
 • Transportatorul se angajează să depună toate eforturile pentru a transporta Pasagerul și Bagajele cu o promptitudine rezonabilă. Orele indicate în orare sau în altă parte sunt considerate a fi supuse schimbării din motive care nu depind de controlul Transportatorului, iar din aceste motive, orele indicate nu sunt garantate și nu fac parte din acest contract. Transportatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru efectuarea legăturilor. Cu toate acestea, pentru claritate, este responsabilitatea Pasagerului de a furniza Aegean datele sale de contact, astfel încât să poată fi informat în cazul unei modificări a programului planificat, așa cum apare pe Bilet.
 • Transportatorul are dreptul de a-și delega, în totalitate sau parțial, obligațiile care îi revin în temeiul prezentului document oricărei alte persoane sau entități, inclusiv, dar fără a se limita la orice alt Transportator. Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 261/2004, din motive de siguranță a zborului/siguranță a aviației sau sub rezerva solicitărilor oricărei autorități guvernamentale competente, Transportatorul are dreptul de a anula sau de a întârzia zborul specificat în bilet, precum și de a schimba tipul de aeronavă și/sau ruta de Transport, inclusiv, fără a se limita la schimbarea sau anularea aterizărilor la orice destinație indicată în Bilet. Programul de zbor poate suferi modificări; Transportatorul va lua toate măsurile care îi stau în putere pentru a informa Pasagerii care au încheiat un contract de Transport, prin toate mijloacele disponibile. Transportatorul nu va fi tras la răspundere pentru neinformarea unui Pasager cu privire la modificări ale programului de zbor, schimbarea aeroportului de plecare/destinație, anularea zborului sau modificări ale oricărui alt parametru de zbor, dacă Pasagerul nu a furnizat niciun detaliu de contact (număr de telefon, adresă de e-mail etc.) în momentul rezervării sau dacă Transportatorul nu a reușit să contacteze Pasagerul folosind detaliile de contact furnizate după ce a încercat cel puțin o dată fiecare dintre detaliile de contact furnizate (numere de telefon, adrese de e-mail etc.), inclusiv, fără a se limita la cazurile în care Pasagerul a furnizat detalii de contact incorecte. În astfel de cazuri, Transportatorul nu va despăgubi Pasagerul pentru pierderile suferite ca urmare a acestei omisiuni de notificare. Transportatorul nu va fi considerat responsabil pentru asigurarea legăturilor în cazul în care Transportul a fost rezervat pe Bilete separate care au fost emise de doi Transportatori diferiți, pentru claritate, în circumstanțe care includ, prin urmare, două contracte de Transport diferite. Pasagerul este responsabil pentru obținerea tuturor documentelor, vizelor, permiselor etc. necesare pentru călătorie, precum și pentru respectarea altor documente de călătorie guvernamentale, a cerințelor și a tuturor legilor aplicabile privind ieșirea, intrarea și tranzitul în țările de plecare, sosire și tranzit. Transportatorul nu va fi răspunzător față de Pasager în cazul în care Pasagerul nu obține astfel de documente sau vize sau nu respectă cerințele legilor aplicabile. Pasagerul trebuie să ajungă la aeroport la ora stabilită de Transportator sau, dacă nu este stabilită nicio oră, suficient de devreme pentru a finaliza procedurile de plecare.
 • Niciun agent, funcționar sau reprezentant al Transportatorului nu are autoritatea de a schimba, modifica sau de a renunța la vreo dispoziție a prezentului contract.
 • Toate serviciile de Transport furnizate de Aegean sunt supuse acestor condiții contractuale și condițiilor de Transport ale Aegean, prezentate mai jos.
 • Dacă un pasager are o plângere, trebuie să ia legătura cu AEGEAN aici.
 • Ce se întâmplă dacă Aegean nu poate rezolva reclamația dumneavoastră? Comisia Europeană a înființat o Platformă de Soluționare Online a Litigiilor (platforma ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/, care oferă acces ușor la soluționarea alternativă a litigiilor (ADR). Vă rugăm să rețineți că, în prezent, Aegean nu este abonată la un sistem ADR aprobat, prin urmare nici platforma ODR, nici furnizorii ADR aprobați nu vor putea accepta reclamaţia dumneavoastră. În cazul în care doriți să depuneți o reclamaţie în Regatul Unit, vă puteți înregistra reclamaţia la Echipa de Consiliere și Reclamații pentru Pasageri (PACT) a CAA, completând formularul de reclamație online prin intermediul site-ului web al CAA: www.caa.co.uk/passengercomplaints. La subtitlul „How the CAA can Help” (Cum vă poate ajuta CAA) va trebui să faceți clic pe link-ul „Refer your complaint to us” (Trimiteți-ne reclamaţia dumneavoastră). Apoi puteți accesa portalul pentru consumatori al CAA, unde puteți trimite reclamaţia dumneavoastră către PACT. Dacă doriți să depuneți o reclamaţie în altă jurisdicție, faceți clic aici, pentru o listă a Organismelor Naționale de Aplicare a Legii relevante.
 • În cazul în care Aegean nu reușește să vă rezolve reclamaţia, puteți depune reclamaţia la un serviciu local de reclamații, în Regatul Unit acesta fiind echipa de consiliere și reclamații pentru pasageri (PACT) a CAA, completând formularul de reclamație online de pe site-ul web al CAA: caa.co.uk/passengercomplaints. La subtitlul "How the CAA can Help" (Cum vă poate ajuta CAA), va trebui să faceți clic pe link-ul "Refer your complaint to us" (Trimiteți-ne reclamația dumneavoastră). Apoi puteți accesa portalul pentru consumatori al CAA, unde puteți trimite reclamația dumneavoastră către PACT. În cazul în care doriți să depuneți o reclamaţie în altă jurisdicție, faceți clic aici, pentru o listă a organismelor naționale de aplicare a legii relevante.
 • În cazul în care sunt necesare proceduri judiciare, Oracle Solicitors & Consultants Ltd este autorizată să accepte comunicarea procedurilor judiciare în Anglia sau Țara Galilor în numele Aegean. În conformitate cu regula 6.7 din Regulile de Procedură Civilă, care guvernează desfășurarea procedurilor judiciare în Anglia și Țara Galilor, Formularul de Cerere de Despăgubire trebuie să fie comunicat la: Oracle Solicitors & Consultants Ltd, Aviation House, 125 Kingsway, Londra WC2B 6NH.

 
INFORMARE CONFORM REGULAMENTULUI (CE) NR. 889/2002 

Aceasta este o informare prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Comunității Europene.

RĂSPUNDEREA TRANSPORTATORULUI AERIAN PENTRU PASAGERI ȘI BAGAJELE ACESTORA

Aceasta este o   informare ce rezumă regulile de răspundere aplicate de Transportatorii comunitari, în conformitate cu legislația comunitară și cu Convenția de la Montreal. 

1.1 Despăgubiri în caz de deces sau vătămare corporală


Nu există limite financiare în ceea ce priveşte răspunderea pentru prejudiciile dovedite suferite în caz de vătămare sau deces al Pasagerului, cauzate de un accident la bordul aeronavei sau în timpul îmbarcării sau debarcării.

Pentru orice prejudiciu până la 128.821 DST (curs de schimb aproximativ 160.213,97€*), inclusiv, Transportatorul nu își va exclude sau limita răspunderea. 
Transportatorul nu va fi răspunzător pentru prejudiciu în măsura în care acesta depășeşte 128.821 DST (curs de schimb aproximativ 160.213,97€*) dacă Transportatorul dovedește că:

 • un astfel de Prejudiciu nu se datorează neglijenței sau unui alt act ilicit sau omisiune a Transportatorului sau a funcționarilor sau agenților săi; sau
 • un astfel de Prejudiciu se datorează exclusiv neglijenței sau unei alte acțiuni sau omisiuni ilicite a unei terțe părți.

1.2 Plăți în avans


În cazul în care un Pasager este ucis sau rănit, Transportatorul trebuie să efectueze o plată în avans, pentru a acoperi nevoile economice imediate, în termen de 15 zile de la identificarea persoanei care are dreptul la despăgubire. În caz de deces, această plată în avans nu trebuie să fie mai mică de 16.000 DST (curs de schimb aproximativ 18.544 EUR*). O plată în avans nu constituie o recunoaștere a răspunderii și poate fi compensată cu orice sumă ulterioară care este plătită.

1.3 Întârzierea Pasagerului


În caz de întârziere a Pasagerului, Transportatorul este răspunzător pentru Prejudiciu, cu excepția cazului în care a luat toate măsurile rezonabile pentru a evita Prejudiciul sau a fost imposibil să ia astfel de măsuri. Răspunderea pentru întârzierea Pasagerului este limitată la 5.346 DST (curs de schimb aproximativ 6.648,79€).

1.4 Întârzierea Bagajelor


În caz de întârziere a Bagajelor, Transportatorul este răspunzător pentru Prejudiciu, cu excepția cazului în care a luat toate măsurile rezonabile pentru a evita Prejudiciul sau a fost imposibil să ia astfel de măsuri. Răspunderea pentru întârzierea Bagajelor este limitată la 1.288 DST per Pasager (curs de schimb aproximativ 1.601,88€), inclusiv orice cerere de despăgubire pentru distrugere, pierdere sau Prejudiciu.

1.5 Distrugerea, pierderea sau Deteriorarea Bagajelor


Transportatorul este răspunzător pentru distrugerea, pierderea sau Deteriorarea Bagajelor până la 1.288 DST (curs de schimb de aproximativ 1.601,88 EUR). În cazul Bagajelor Înregistrate, acesta este responsabil chiar dacă nu este vinovat, cu excepția cazului în care Bagajul era defect. În cazul Bagajelor Neînregistrate, Transportatorul este răspunzător numai dacă este vinovat.

1.6 Limite superioare pentru Bagaje


Pasagerul poate beneficia de o limită de răspundere mai mare dacă face o declarație specială cel târziu la check-in și dacă plătește o taxă suplimentară. Răspunderea Transportatorului va fi limitată la valoarea declarată mai mare.

1.7 Reclamații cu privire la Bagaje


În cazul în care Bagajul este Deteriorat, întârziat, pierdut sau distrus, Pasagerul trebuie să trimită o scrisoare de reclamație către Transportator, în conformitate cu punctele 13-16 de mai sus, imediat ce a fost constatată Deteriorarea. Pasagerii pot depune o scrisoare de reclamație la sosire către departamentul de obiecte pierdute și găsite din aeroport. În cazul Deteriorării Bagajelor Înregistrate, Pasagerul trebuie să trimită o scrisoare de reclamație la departamentul de relaţii cu clienții în termen de 7 zile, iar în caz de întârziere, în termen de 21 de zile, în ambele cazuri de la data la care Bagajul a fost pus la dispoziția Pasagerului.

1.8 Răspunderea Transportatorilor contractuali și a Transportatorilor efectivi


În cazul în care Transportatorul care efectuează efectiv zborul nu este același cu Transportatorul contractual, Pasagerul are dreptul de a adresa o reclamație sau de a înainta o cerere de despăgubire împotriva oricăruia dintre aceștia. În cazul în care pe Bilet este indicată denumirea sau codul unui Transportator, acel Transportator este Transportatorul Contractual.

1.9 Termen de acțiune


Orice acțiune în despăgubiri trebuie să fie introdusă în termen de doi ani de la 
(i) data sosirii aeronavei; (ii) de la data la care aeronava ar fi trebuit să sosească; sau (iii) de la data la care a încetat transportul. Metoda de calcul a termenului de prescripție este stabilită de legea instanței în care este judecată cauza.

1.10 Temeiul pentru informații


Temeiul pentru regulile descrise mai sus îl constituie Convenția de la Montreal din 28 mai 1999, care este pusă în aplicare în Comunitate prin Regulamentul (CE) nr. 2027/97 [astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 889/2002] și legislația națională a Statelor Membre. 

LIMITE DE RĂSPUNDERE


Limitele de răspundere aplicabile pentru călătoria dvs. pe un zbor operat de AEGEAN sunt următoarele:

 • Nu există limite financiare de răspundere pentru prejudiciile dovedite suferite în caz de vătămare sau deces al Pasagerului, cauzate de un accident la bordul aeronavei sau în timpul îmbarcării sau 
 • Pentru orice prejudicii de până la 113.100 DST (curs de schimb aproximativ 131.083 EUR*), inclusiv, Transportatorul nu își va exclude sau limita răspunderea.
  Transportatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii în măsura în care acestea depășesc 113.100 DST (curs de schimb aproximativ 131.083 EUR*), dacă

 

Transportatorul dovedește că:

 • un astfel de Prejudiciu nu se datorează neglijenței sau unui alt act ilicit sau omisiune a Transportatorului sau a funcționarilor sau agenților săi; sau
 • un astfel de Prejudiciu se datorează exclusiv neglijenței sau altor acțiuni sau omisiuni ilicite ale unei terțe părți;

Cu excepția actelor sau omisiunilor săvârșite cu intenția de a provoca Prejudicii sau din imprudență și, știind că este posibil să se producă Prejudicii, în cazul distrugerii, pierderii, Deteriorării sau întârzierii Bagajelor, până la 1.288 DST (curs de schimb aproximativ 1.601,88 EUR*), iar dacă valoarea Bagajelor dvs. este mai mare decât această limită, trebuie să informați Transportatorul la check-in sau să vă asigurați că acestea sunt asigurate în totalitate înainte de călătorie;

în cazul întârzierii călătoriei dumneavoastră, până la 5.346 de Drepturi Speciale de Tragere (curs de schimb aproximativ 6.648,79€*);

În cazul în care călătoria dvs. implică și Transportul de către alți Transportatori, trebuie să îi contactați pentru a obține informații cu privire la răspunderea acestora. Prezentul anunț este în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 889/2002. În cazul în care călătoria dvs. implică și Transportul de către alți Transportatori, ar trebui să îi contactați, de asemenea, şi pe aceştia, pentru a obține informații cu privire la limitele lor de răspundere. Pentru mai multă claritate, Aegean folosește formele contractuale utilizate pentru Transportul aerian internațional, cum ar fi, de exemplu, zbor cu cod partajat, închirierea unei aeronave cu echipaj și așa mai departe. În contextul unor astfel de forme contractuale de Transport, zborul poate fi operat de unul sau mai mulți Transportatori, alții decât Aegean (Transportatorul(ii) Operațional(i)). În acest caz, se vor aplica, de asemenea, condițiile generale de Transport ale Transportatorului(lor) Operațional(i). Acestea pot fi găsite pe site-ul web al Aegean în timpul procesului de cumpărare sau pe site-ul web al Transportatorului sau Transportatorilor respectivi. În cazul în care există o diferență între condițiile contractuale și condițiile generale de Transport ale Aegean și cele ale Transportatorului(lor) Operațional(i), acestea din urmă vor prevala. În calitate de Transportator contractual al serviciului de Transport aerian, Aegean va fi responsabilă pentru informarea Pasagerului cu privire la identitatea Transportatorului(lor) Operaţional(i), care acționează în calitate de Transportator Contractual în conformitate cu Reglementările aplicabile. Numai în cazul diferit al Transportului succesiv, adică atunci când Pasagerul și Aegean convin ca Transportul să fie efectuat de mai multe companii aeriene succesive, inclusiv Aegean, ca un singur Transport, aceste condiții contractuale și condițiile generale de Transport se vor aplica numai Transportului efectuat de Aegean, atât în cazul în care se emite un singur Bilet, cât și atunci când se emite un Bilet „în conjuncţie”, adică împreună cu un alt bilet, care împreună sunt înregistrate într-un singur contract de Transport.
 

ALTE INFORMĂRI

INFORMARE PRIVIND LIMITĂRILE RĂSPUNDERII PENTRU BAGAJE

Răspunderea pentru pierderea, întârzierea sau Deteriorarea bagajelor este limitată, cu excepția cazului în care se declară în avans o valoare mai mare și se plătesc taxe suplimentare. În cazul multor călătorii internaționale, se poate aplica Convenția de la Varșovia, cu limite de răspundere de aproximativ 9,07 USD pe livră (20,00 USD pe kilogram) pentru Bagajele Înregistrate și de 400 USD per Pasager pentru Bagajele Neînregistrate. În unele situaţii, atunci când Convenția de la Montreal se aplică în cazul călătoriei dumneavoastră, limita de răspundere aplicabilă este de aproximativ 1.590 USD pentru Bagajele Înregistrate. Pentru călătorii efectuate integral între puncte din SUA, normele federale impun ca orice limită de răspundere a unei companii aeriene pentru Bagaje să fie de cel puțin 3.500 USD per Pasager. Pentru anumite tipuri de articole se poate declara o supraevaluare. Unii Transportatori nu își asumă nicio răspundere pentru articolele fragile, valoroase sau perisabile. Informații suplimentare pot fi obținute de la Transportator.
 

SFATURI PENTRU PASAGERII INTERNAȚIONALI PRIVIND LIMITAREA RĂSPUNDERII

Pasagerii care efectuează o călătorie ce implică o destinație finală sau o oprire într-o altă țară decât țara de origine sunt sfătuiți că prevederile unui tratat cunoscut sub numele de Convenția de la Varșovia se pot aplica întregii călătorii, inclusiv oricărei porțiuni aflate în întregime în țara de origine sau de destinație. Cu toate acestea, pentru mai multă claritate, Transportul în interiorul Greciei face obiectul Regulamentului CE nr. 2027/97, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul CE nr. 889/2002, Regulamentul CE nr. 261/2004, precum și al normelor și limitărilor Codului Grec de Drept Aerian (Legea 1815/88) și/sau Codului Român Aerian (Legea nr. 21/2020), dacă este cazul. Pentru astfel de Pasageri aflați într-o călătorie către, dinspre sau cu o escală convenită în Statele Unite ale Americii, Convenția și contractele speciale de Transport încorporate în tarifele aplicabile prevăd că răspunderea anumitor Transportatori, părți la astfel de contracte speciale, pentru decesul sau vătămarea corporală a Pasagerilor, este limitată în majoritatea cazurilor la daune dovedite care nu depășesc 75.000 USD per Pasager, iar această răspundere până la această limită nu depinde de neglijența Transportatorului. Pentru Pasagerii care călătoresc cu un Transportator care nu este parte la astfel de contracte speciale sau care nu se află într-o călătorie care nu are destinația, nu provine sau nu are o escală convenită în Statele Unite ale Americii, răspunderea Transportatorului pentru decesul sau vătămarea corporală a Pasagerilor este limitată, în majoritatea cazurilor, la aproximativ 10.000 sau 20.000 de dolari americani. 

Denumirile Transportatorilor care sunt părți la astfel de contracte speciale sunt disponibile la toate casele de bilete ale acestor Transportatori și pot fi examinate la cerere. 

O protecție suplimentară poate fi obținută, de obicei, prin achiziționarea unei asigurări de la o companie privată, o astfel de asigurare nefiind afectată de nicio limitare a răspunderii Transportatorului în temeiul Convenției de la Varșovia sau al unor astfel de contracte speciale de Transport. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați compania aeriană sau reprezentantul companiei de asigurări.

Acest anunţ este impus de Ordinul 69-2-65 al U.S. DOT. Acesta nu reflectă prevederile Convenției de la Montreal din 1999, care se pot aplica călătoriei dumneavoastră. Nu se face nicio declarație cu privire la acuratețea conținutului său.

INFORMARE PRIVIND IDENTITATEA TRANSPORTATORULUI OPERAȚIONAL

În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul CE nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005, contractantul de Transport aerian trebuie să informeze Pasagerul cu privire la identitatea Transportatorului aerian operațional. În cazul în care identitatea Transportatorului Operațional nu este încă cunoscută la momentul rezervării, contractantul de Transport aerian se va asigura că Pasagerul este informat cu privire la identitatea Transportatorului Operațional imediat ce aceasta este stabilită.
 

B. CONDIȚII GENERALE DE TRANSPORT

 • Transportul pe teritoriul Greciei este supus Regulamentului CE 2027/97, modificat prin Regulamentul CE nr. 889/2002, precum și normelor și limitărilor prevăzute de Codul Grec de Drept Aerian (Legea 1815/88), în cazul în care
 • NU SE VA FACE NICIO RAMBURSARE SAU ÎNLOCUIRE ÎN CAZUL ÎN CARE BILETUL DUMNEAVOASTRĂ ESTE EMIS EXCLUSIV PENTRU TRANSPORTUL PE SECTOARELE GRECEȘTI
 • Toate Transporturile sunt Supuse următoarelor condiții suplimentare:
 • În măsura în care nu intră în conflict cu cele de mai sus, Transportatorul nu este răspunzător pentru niciun Prejudiciu care rezultă direct și exclusiv din respectarea de către acesta a legilor, reglementărilor, ordinelor sau cerințelor guvernamentale sau din nerespectarea acestora de către Pasager și consecințele acesteia. Pasagerul va fi singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor, reglementărilor, ordinelor, solicitărilor și cerințelor de călătorie din țările din care urmează să zboare, în care urmează să zboare sau pe deasupra cărora urmează să zboare, precum și a Reglementărilor Transportatorului, iar Transportatorul nu va fi răspunzător pentru niciun ajutor sau informație oferită de către orice agent sau angajat al Transportatorului unui Pasager în legătură cu obținerea documentelor sau vizelor necesare sau cu respectarea acestor legi, reglementări, ordine, solicitări și cerințe, indiferent dacă acestea sunt date în scris sau în alt mod.
 • Orice excluderi sau limitări ale răspunderii Transportatorului în temeiul prezentelor condiții se aplică agenților, funcționarilor sau reprezentanților Transportatorului și, de asemenea, oricărei persoane folosite de Transportator pentru a efectua Transportul (inclusiv agenților, funcționarilor sau reprezentanților săi).
 • Bagajele Înregistrate, transportate în temeiul prezentului document, vor fi livrate titularului Tichetului de Bagaje, după plata tuturor sumelor datorate Transportatorului în temeiul contractului de Transport sau al tarifului Transportatorului. În cazul Deteriorării Bagajelor Înregistrate, nu se poate intenta o acțiune în justiție decât dacă persoana îndreptățită la livrare depune o reclamaţie în scris, în conformitate cu punctele 1.3-1.6 de mai sus, către Transportator, în termen de cel puțin 7 zile, iar în caz de întârziere, în termen de 21 de zile, în ambele cazuri de la data la care Bagajul a fost pus la dispoziția Pasagerului.
 • Atunci când este validat, Biletul este valabil pentru Transportul de la aeroportul de la locul de plecare până la aeroportul de la locul de destinație, pe ruta indicată în acesta, și este valabil un an de la data emiterii. Fiecare cupon de zbor va fi acceptat pentru Transport la data și zborul pentru care se va rezerva cazarea; în cazul în care cuponul de zbor este emis pe baza unei „date deschise”, cazarea va fi rezervată la cerere, în funcție de disponibilitatea locurilor.
 • Transportatorul se angajează să depună toate eforturile pentru a transporta Pasagerul şi Bagajul cu grijă rezonabilă. În cazul în care, din cauza unor circumstanțe independente de voința sa, Transportatorul anulează sau întârzie zborul, nu poate asigura un spațiu confirmat anterior, nu reușește să se oprească la punctul de escală sau de destinație al Pasagerului sau face ca Pasagerul să piardă un zbor de legătură pentru care Pasagerul deține o rezervare, Transportatorul fie:
 • va transporta Pasagerul pe un alt serviciu de transport de Pasageri programat, pe care există spațiu disponibil; sau
 • va redirecționa Pasagerul către destinația indicată pe Bilet sau către o porțiune aplicabilă a acestuia prin propriile servicii programate sau prin serviciile programate ale unui alt Transportator, sau prin mijloace de transport de suprafață. În cazul în care suma tarifului, a taxei pentru excesul de Bagaje și a oricărei taxe de serviciu aplicabile pentru ruta revizuită este mai mare decât valoarea de rambursare a Biletului sau a părții aplicabile a acestuia, Transportatorul nu va solicita Pasagerului niciun tarif sau taxă suplimentară și va rambursa diferența dacă tariful și taxele pentru ruta revizuită sunt mai mici; sau
 • va efectua o rambursare în conformitate cu prevederile Regulilor Tarifare (disponibile pe site-ul web al Aegean) și cu legislația aplicabilă și nu va mai avea nicio răspundere față de Pasager.
 • Transportatorul va compensa refuzul la îmbarcare sau va oferi alte despăgubiri corespunzătoare în conformitate cu legislația aplicabilă.
 • Cu excepția cazului în care se prevede altfel în conformitate cu legislația aplicabilă sau în cazul actelor sau omisiunilor Transportatorului făcute cu intenția de a cauza Prejudicii sau din imprudență și fiind conştient de faptul că vor fi cauzate, probabil, Prejudicii, Transportatorul nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile din orare sau alte programe publicate, sau pentru declarațiile făcute de către angajații, agenții sau reprezentanții Transportatorului cu privire la datele sau orele de plecare sau sosire sau cu privire la operarea oricărui zbor.
 • Pasagerul trebuie să respecte toate reglementările guvernamentale de călătorie. Pasagerul trebuie să ajungă la aeroport cu 90 de minute înainte de plecarea programată. Transportatorul nu este răspunzător pentru pierderile sau cheltuielile cauzate de nerespectarea de către Pasager a acestei prevederi și nici nu este obligat să efectueze rambursarea tarifului.
 • Niciun agent, funcționar sau reprezentant al Transportatorului nu are autoritatea de a schimba, modifica sau renunța la orice prevedere din acest document.
 • Tarifele aplicabile se pot modifica. Orice modificare a prețului Biletului, care se datorează schimbărilor de reglementare care guvernează taxele sau impozitele relevante, va avea ca rezultat o plată suplimentară sau o rambursare.
 • În cazul în care o dispoziție sau o dispoziție parțială a acestor condiții este sau devine invalidă, ilegală sau inaplicabilă, aceasta se consideră eliminată, dar acest lucru nu va afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalte condiții.

 
4. REFUZUL TRANSPORTULUI

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în conformitate cu legile aplicabile, Transportatorul poate refuza Transportul oricărui Pasager sau al Bagajelor Pasagerului din motive de siguranță sau dacă, în exercitarea puterii sale rezonabile de decizie, Transportatorul stabilește că:

 • o astfel de acțiune este necesară pentru a respecta legile, regulamentele sau ordinele aplicabile ale oricărui stat sau țară din care urmează să zboare, către care urmează să zboare sau pe deasupra căreia urmează să zboare; sau
 • Comportamentul, vârsta sau starea mentală sau fizică a Pasagerului este de aşa natură încât:
 • Necesită asistență specială din partea Transportatorului; sau
 • Provoacă disconfort sau face ca ceilalți Pasageri să se simtă deranjați; sau
 • Implică un pericol sau un risc pentru propria persoană, pentru alte persoane sau pentru bunuri; sau
 • O astfel de acțiune este necesară deoarece Pasagerul nu a respectat instrucțiunile Transportatorului; sau
 • Pasagerul a refuzat să se supună unui control de securitate; sau
 • Tariful aplicabil sau orice taxe sau impozite datorate nu au fost achitate, sau clauzele de creditare convenite între Transportator și Pasager (sau persoana care plătește Biletul) nu au fost respectate; sau
 • Pasagerul nu pare a fi documentat corespunzător; sau
 • Pasagerul poate încerca să intre într-o țară prin care se află în tranzit; sau
 • Pasagerul își poate distruge documentele în timpul zborului; sau
 • Pasagerul nu vrea să predea documentele de călătorie pentru a fi păstrate de către echipajul de zbor, în schimbul unei confirmări de primire, atunci când i se solicită acest lucru de către Transportator, sau
 • Biletul:
 • A fost achiziționat ilegal sau a fost cumpărat de la o altă entitate decât Transportatorul emitent sau Agentul autorizat al acestuia; sau
 • A fost raportat ca fiind pierdut sau furat; sau
 • Este un bilet contrafăcut, sau
 • Orice cupon de zbor sau Cupon Electronic a fost modificat de către oricine altcineva decât Transportatorul sau Agentul autorizat al acestuia sau, în cazul unui cupon de zbor, a fost modificat, iar Transportatorul își rezervă dreptul de a reține un astfel de Bilet; sau 4.9.2. Persoana care prezintă Biletul nu poate dovedi că este persoana menționată pe Bilet. Transportatorul își rezervă dreptul de a reține un astfel de Bilet pe suport de hârtie; sau 4.10 Autoritatea de imigrare pentru țara în care călătorește Pasagerul sau pentru o țară prin care acesta se află în tranzit a comunicat Transportatorului (verbal sau în scris) că a decis să nu permită Pasagerului să intre în țara respectivă, chiar dacă acesta are sau pare să aibă documente de călătorie valabile.

 
5. POLITICA PRIVIND BAGAJELE

Pentru politica de transport al Bagajelor pe toate zborurile operate de Aegean, vă rugăm să faceți clic aici.
 

6. MĂRFURILE PERICULOASE


Pasagerilor nu le este permis să transporte următoarele articole în zona de securitate cu acces restricționat și în cabina aeronavei:

 • pistoale, arme de foc și arme sau orice obiect capabil sau care pare capabil să descarce un proiectil sau să provoace vătămări, inclusiv:
 • toate armele de foc (pistoale, revolvere, carabine, puști de vânătoare etc.);
 • replici și imitații de arme de foc;
 • părți componente ale armelor de foc (cu excepția dispozitivelor de ochire și a lunetelor telescopice);
 • pistoale cu aer comprimat, puști și pistoale cu pelete;
 • pistoale de semnalizare;
 • pistoale de start;
 • arme de jucărie de toate tipurile;
 • pistoale cu bile;
 • pistoale industriale pentru șuruburi și cuie;
 • arbalete;
 • catapulte;
 • harpoane și arme de săgeţi;
 • arme de sacrificare a animalelor fără cruzime; sau
 • dispozitive de asomare sau de șocare, cum ar fi pistoale pentru vite, arme balistice cu energie condusă (taser);
 • brichete în formă de armă de foc;
 • arme ascuțite/albe și obiecte contondente sau articole ascuțite sau cu lame care pot provoca răni, inclusiv:
 • topoare și securi;
 • săgeți și săgeți de tip dart;
 • crampoane;
 • harpoane și sulițe;
 • pioleți și pioleți de gheață;
 • patine de gheață;
 • cuțite cu posibilitate de blocare sau bricege de orice lungime;
 • cuțite, inclusiv cuțite de ceremonie, cu lame mai lungi de 6 cm, confecționate din metal sau din orice alt material, care ar putea fi folosite ca armă potențială;
 • satâre;
 • macete;
 • brice și lame de ras (cu excepția aparatelor de ras de siguranță sau de unică folosință cu lame incluse în cartuș);
 • spade, săbii și bastoane-sabie;
 • bisturie;
 • foarfece cu lame cu lungimea mai mare de 6 cm;
 • bastoane de schi și de mers pe jos/ drumeție;
 • stele shuriken; sau
 • unelte meşteşugăreşti care au potențialul de a fi utilizate ca arme ascuțite sau tăioase, de ex. maşini de găurit și burghie, cuttere de cutii, cuțite utilitare, toate tipurile de ferăstraie, șurubelnițe, răngi, ciocane, clești, chei/spanere, arzătoare;
 • instrumente contondente sau orice instrument contondent capabil să provoace răni, inclusiv:
 • bâte de baseball și softball;
 • crose sau bastoane rigide sau flexibile, de exemplu, ciomege, bâte, bastoane retractabile & bastoane; 
 • crose de cricket;
 • crose de golf;
 • crose de hochei;
 • rachete de lacrosse;
 • vâsle pentru caiace și canoe;
 • plăci de skateboard;
 • tacuri de biliard şi snooker;
 • undițe; sau
 • echipament specific artelor marțiale, cum ar fi rozete, bastoane, tonfe, nunchakuck, kubaton, kubasaunt;
 • explozivi și substanțe inflamabile sau orice substanțe explozive sau foarte inflamabile care prezintă un risc pentru sănătatea Pasagerilor și a echipajului sau pentru securitatea/siguranța aeronavei sau a bunurilor, inclusiv:
 • muniție;
 • amorse pentru explozivi;
 • fitile detonante și fitile de amorsare;
 • explozivi și dispozitive explozive;
 • reproduceri sau imitații de dispozitive explozibile militare;
 • grenade de toate tipurile;
 • gazd și recipiente cu gaz (de exemplu butan, propan, acetilenă, oxigen) de volum mare;
 • artificii, rachete de semnalizare sub orice formă și alte articole pirotehnice (inclusiv petarde şi pocnitori);
 • chibrituri care se aprind prin frecarea cu orice suprafaţă;
 • canistre sau cartușe generatoare de fum;
 • combustibil lichid inflamabil, de exemplu, benzină, motorină, gaz de brichetă, alcool, etanol;
 • vopsea spray cu aerosoli;
 • terebentină și diluant pentru vopsele; sau
 • băuturi alcoolice cu o concentrație alcoolică de peste 70% în volum (140 grade); cu toate acestea, sunt permise ambalajele care conțin până la 5 litri de băuturi alcoolice cu un conținut de alcool cuprins între 24% și 70%.
 • substanțe chimice și toxice; sau orice substanțe chimice sau toxice care prezintă un risc pentru sănătatea Pasagerilor și a echipajului sau pentru securitatea/siguranța aeronavei sau a bunurilor, inclusiv:
 • acizi și baze, de exemplu, baterii şi acumulatori cu electroliţi neetanşeizaţi;
 • substanțe corozive sau decolorante - de exemplu, mercur, clor;
 • spray-uri paralizante sau neutralizante - de exemplu spray-uri cu substanţe iritant-lacrimogene, spray-uri cu piper, gaz lacrimogen;
 • materiale radioactive - de exemplu izotopi medicali sau comerciali;
 • otrăvuri;
 • materiale periculoase infecțioase sau biologice - de exemplu sânge infectat, bacterii și viruși;
 • materiale care prezintă riscul aprinderii sau arderii spontane; sau
 • stingătoare de incendiu;
 • următoarele articole nu pot fi introduse în Bagajul Înregistrat:
 • explozibili, inclusiv fitile detonante, rachete de semnalizare, grenade, mine și explozibili;
 • gaze, inclusiv, de exemplu, propan, butan;
 • lichide inflamabile, inclusiv benzină, metanol;
 • solide inflamabile și substanțe reactive, inclusiv magneziu, aprinzătoare, artificii, rachete de semnalizare;
 • oxidanți și peroxizi organici, inclusiv înălbitori, truse de reparații pentru caroserii auto;
 • substanțe toxice sau infecțioase, inclusiv otravă de șobolani, sânge infectat;
 • materiale radioactive, inclusiv izotopi medicali sau comerciali;
 • substanțe corozive, inclusiv mercur, baterii de vehicule; sau
 • componentele sistemului de alimentare a vehiculului care au conținut combustibil;

Lichide transportate în Bagajul Neînregistrat - Măsuri de securitate E.U.


Începând cu 06/11/2006, în toate aeroporturile din Uniunea Europeană au fost puse în aplicare măsuri de securitate (Regulamentul Comisiei Europene 1546/06) privind lichidele transportate în Bagajul Neînregistrat.

Conform Regulamentului european, astfel de articole (de exemplu, apă, alcool și băuturi, gel, cremă, lipici, loțiune, parfum, șampon, rimel, luciu de buze, fixativ, pastă de dinți, spumă de ras, aerosoli, soluție pentru lentile de contact, miere, marmeladă, supă, ulei de măsline, orice alt articol de consistență similară) au fost adăugate pe lista articolelor interzise pe care nu le puteți transporta la bord, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții. 

Regulamentul european se aplică în plus față de normele existente privind articolele care nu pot fi transportate la bordul unei aeronave și afectează doar articolele lichide din Bagajul dumneavoastră Neînregistrat, nu și din Bagajul Înregistrat.

Mai jos veți găsi informații utile și orientări pentru un serviciu mai bun și mai rapid în toate aeroporturile în care se aplică noile reguli. 

Obiecte care pot fi transportate ca Bagaj Neînregistrat:

 • Articolele lichide, în recipiente individuale cu o capacitate de maxim 100 de mililitri, trebuie să fie conținute într-o pungă de plastic transparentă resigilabilă cu o capacitate maximă de 1 litru. Această pungă de plastic resigilabilă este limitată la una pentru fiecare Pasager și trebuie să fie sigilată și predată separat la Controlul de Securitate pentru examinare.
 • Lichide necesare în scopuri medicale sau dietetice și alimente pentru bebeluşi, care urmează să fie utilizate în timpul călătoriei. Este posibil să vi se ceară dovada că acestea sunt necesare.
 • Produse care sunt vândute în magazinele situate dincolo de punctele de Control de Securitate (magazinele Duty Free). Aceste produse trebuie introduse într-o pungă specială sigilată. Această pungă specială sigilată, care ar trebui să fie furnizată de magazin, nu trebuie deschisă înainte de a vă supune controlului de securitate - în caz contrar, conținutul poate fi confiscat la punctul de control. Dacă vă transferați pe un aeroport din UE și din Norvegia, Islanda și Elveția, nu deschideți punga înainte de control la aeroportul de transfer sau la ultimul, dacă vă transferați de mai multe ori. Toate aceste lichide se adaugă la cantitățile din punga de plastic resigilabilă menționată mai sus.
 • Personalul de control de securitate este obligat să vă ceară să aruncați orice produse lichide care nu respectă condițiile prevăzute de noul Regulament european. Astfel de articole vor fi trimise la reciclare ca fiind inutile.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ ACEASTA NU ESTE O LISTĂ COMPLETĂ DE MĂRFURI PERICULOASE ȘI/SAU MATERIALE PERICULOASE. TRANSPORTUL DE MĂRFURI PERICULOASE ȘI/SAU DE MATERIALE PERICULOASE LA BORDUL UNEI AERONAVE CONSTITUIE O INFRACȚIUNE ȘI POATE FACE OBIECTUL UNEI SANCȚIUNI ȘI/SAU AL UNEI PEDEPSE PRIVATIVE DE LIBERTATE. ÎN CAZUL ÎN CARE AVEȚI ÎNDOIELI, VĂ RUGĂM SĂ SOLICITAȚI CLARIFICĂRI COMPANIEI AERIENE.
 

7. DREPTUL DE A REFUZA TRANSPORTUL

 • Transportatorul poate refuza Transportul ca Bagaj al obiectelor descrise în Secțiunea 6 de mai sus, care sunt interzise la Transport ca Bagaj, și poate refuza Transportul ulterior al unor astfel de obiecte la descoperirea lor.
 • Transportatorul poate refuza să transporte ca Bagaj orice obiect din cauza dimensiunii, formei, greutății sau caracteristicilor.
 • Cu excepția cazului în care au fost încheiate în prealabil cu Transportatorul aranjamente pentru transportul acestuia, Transportatorul poate transporta pe zborurile ulterioare Bagaje care depășesc valoarea Bagajului gratuit aplicabil.
 • Transportatorul poate refuza să accepte Bagajele ca Bagaje Înregistrate dacă acestea nu sunt ambalate corespunzător în valize sau în alte recipiente adecvate pentru a asigura un Transport în condiții de siguranță, cu o îngrijire obișnuită.

 
8. DREPTUL DE PERCHEZIȚIE

Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, din motive de siguranță și securitate, Transportatorul poate solicita Pasagerului să permită percheziționarea persoanei și a Bagajelor sale și poate percheziționa sau poate solicita percheziționarea Bagajelor Pasagerului în absența acestuia, dacă Pasagerul nu este disponibil, în scopul de a determina dacă acesta se află în posesia sau dacă Bagajele sale conțin orice articol descris în Secțiunea 6 de mai sus sau orice arme sau muniții care nu au fost prezentate Transportatorului și/sau orice substanțe/articole care pot prezenta un risc pentru sănătate, siguranță, proprietate sau pentru mediu. În cazul în care Pasagerul nu este dispus să se conformeze unei astfel de solicitări, Transportatorul poate refuza să transporte Pasagerul sau Bagajul.
 

INFORMAȚII PRIVIND BAGAJELE

Bagajele admise la Transport ca Bagaje ale Pasagerului pot conține numai acele articole, efecte sau alte bunuri ale Pasagerilor care sunt necesare pentru purtare, utilizare, confort sau bunăstare în legătură cu călătoria. ALIMENTE în stare semisolidă sau lichidă: asigurați-vă că le-ați împachetat în cutii de lemn căptușite cu material absorbant pentru a evita Prejudiciile cauzate terților de posibilele scurgeri. De asemenea, vă atragem atenția asupra reglementărilor din anumite țări, care restricționează importul de alimente. Următoarele obiecte nu trebuie incluse în Bagajul dumneavoastră Înregistrat, ci trebuie să fie transportate cu dvs. în permanență: medicamente, bijuterii, bani, titluri de valoare, instrumente negociabile, acte, orice fel de documente, documente de identitate, chei, telefoane mobile, dispozitive electronice, calculatoare, mostre și, în general, obiecte personale și alte obiecte valoroase și fragile. Din motive de siguranță, un Pasager poate transporta în cabină doar UN singur Bagaj Neînregistrat, ale cărui dimensiuni nu trebuie să depășească în totalitate 115 cm, calculate (lungime x lățime x înălțime) în conformitate cu dispozițiile de pe site-ul Aegean, disponibile la următorul link.

9. RĂSPUNDEREA PENTRU DAUNE

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele condiții contractuale sau este impus de legislația aplicabilă:

 • Transportatorul este răspunzător numai pentru pagubele survenite pe propriile linii. Un Transportator care emite un Bilet sau înregistrează Bagaje pe liniile unui alt Transportator face acest lucru numai în calitate de agent al acelui Transportator. Cu toate acestea, în ceea ce privește Bagajele Înregistrate, Pasagerul are, de asemenea, un drept de acțiune împotriva primului sau ultimului Transportator;
 • Transportatorul nu este răspunzător pentru Deteriorarea Bagajelor Neînregistrate, cu excepția cazului în care Deteriorarea este cauzată de neglijența Transportatorului. În cazul în care a existat o neglijență contributivă din partea Pasagerului, răspunderea Transportatorului va fi supusă legislației aplicabile privind neglijența contributivă;
 • Răspunderea Transportatorului nu depășește valoarea daunelor dovedite. Mai mult, Transportatorul nu este răspunzător pentru daune indirecte sau consecutive;
 • Transportatorul nu este răspunzător pentru vătămarea unui Pasager sau pentru Deteriorarea Bagajelor unui Pasager, cauzată de bunurile conținute în Bagajul respectivului Pasager. Orice Pasager ale cărui bunuri cauzează vătămări unei alte persoane sau Deteriorarea proprietății altei persoane sau a proprietăţii Transportatorului va despăgubi Transportatorul pentru toate pierderile și cheltuielile suportate de acesta ca urmare a acestor Prejudicii;
 • Transportatorul nu este răspunzător pentru Deteriorarea obiectelor fragile sau perisabile, a banilor, bijuteriilor, metalelor prețioase, argintăriei, instrumentelor negociabile, titlurilor de valoare sau a altor obiecte de valoare, a documentelor de afaceri, a pașapoartelor și a altor documente de identificare sau a mostrelor, care sunt incluse în Bagajul Înregistrat al Pasagerului;
 • În cazul în care este transportat un Pasager a cărui vârstă sau stare fizică sau psihică este de natură să implice un pericol sau un risc pentru el însuși, Transportatorul nu este răspunzător pentru orice boală, vătămare sau invaliditate, inclusiv deces, care poate fi atribuită unei astfel de stări sau pentru agravarea acesteia.

 
10. LIVRAREA BAGAJELOR

În cazul în care nu vă găsiți Bagajul la sosire, trebuie să raportați imediat acest lucru Personalului de la Sol al Aegean Airlines. Personalul nostru va crea un dosar cu cazul dumneavoastră și vă va furniza o referință a dosarului. Pentru mai multe detalii, puteți contacta sediul central al Serviciului de Obiecte Pierdute și Găsite de la aeroportul din Atena, tel: + 30 210 3530546. În cazul în care Bagajul dvs. nu este localizat după 45 de zile de la solicitarea dvs., atunci va începe procedura de rambursare. În cazul în care Bagajul dumneavoastră este Deteriorat, trebuie să urmați aceeași procedură. 

11. TAXELE, IMPOZITELE, TARIFELE ȘI COSTURILE IMPUSE DE GUVERN ȘI DE AEROPORT

Prețul oricărui Bilet poate include taxe, impozite, tarife și alte costuri, care sunt impuse pentru sau în legătură cu transportul aerian de către autoritățile guvernamentale sau aeroportuare sau de către Transportatori. Astfel de taxe, impozite, tarife și costuri, care pot reprezenta o parte semnificativă a costului călătoriei aeriene, sunt fie incluse în preţul total de plată, fie sunt indicate separat în căsuța (căsuțele) „Taxe” sau „Costuri” de pe bilet. Taxele sunt rambursabile pentru toate biletele. Se aplică o taxă de anulare de 23 EUR per bilet.
 

12. COMPORTAMENTUL LA BORDUL AERONAVEI

 • În cazul în care comportamentul Pasagerului la bordul aeronavei este de aşa natură încât să pună în pericol aeronava sau orice persoană sau proprietate aflată la bord, sau obstrucționează echipajul în îndeplinirea sarcinilor sale, sau nu respectă instrucțiunile echipajului, sau are loc într-un mod la care alți Pasageri pot obiecta în mod rezonabil, Transportatorul poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a preveni continuarea unui astfel de comportament, inclusiv imobilizarea Pasagerului.
 • Pasagerul nu poate folosi la bordul aeronavei aparate radio portabile, jocuri electronice sau dispozitive de transmisie, inclusiv jucării radiocomandate și dispozitive walkie-talkie. Pasagerul nu trebuie să utilizeze niciun alt dispozitiv electronic la bordul aeronavei fără permisiunea Transportatorului, cu excepția aparatelor de înregistrare portabile, a aparatelor auditive și a stimulatoarelor cardiace, care pot fi utilizate.
 • În cazul în care, ca urmare a comportamentului Pasagerului, Transportatorul deviază aeronava către un loc de destinație neprogramat și îl obligă pe Pasager să părăsească aeronava, Pasagerul trebuie să plătească costurile rezonabile și adecvate ale devierii.

 
13. PRESTAŢIILE TRANSPORTATORULUI

În cazul în care, în cursul încheierii contractului de Transport aerian, Transportatorul este de acord, de asemenea, să ia măsuri pentru furnizarea de servicii suplimentare, Transportatorul nu va avea nicio răspundere față de Pasager, cu excepția neglijenței din partea sa în luarea acestor măsuri.

14. CONDIŢIILE TARIFARE

Regulile tarifare care se aplică biletului dumneavoastră sunt incluse în condițiile contractuale și în condițiile generale de transport ale Aegean și pot fi vizualizate aici.
 

15. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 • Pasagerul acceptă faptul că datele sale cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru efectuarea unei rezervări și emiterea unui Bilet, asigurarea transportului Pasagerului și furnizarea oricăror servicii și facilități conexe, pentru contabilitate, facturare și audit, pentru verificarea și controlul cardurilor de credit sau al altor carduri de plată, pentru controlul imigrației și al vămilor, pentru siguranță, securitate, sănătate, în scopuri administrative și juridice, pentru analiza statistică, analiza de marketing, operarea programelor de fidelizare, testarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor, relațiile cu clienții, sprijinirea Aegean în orice relație ulterioară cu Pasagerul, marketingul direct și cercetarea de piață (marketingul și cercetarea de piață se vor face numai la cererea și cu acordul Pasagerului sau dacă Aegean îi oferă Pasagerului posibilitatea de a renunța la acestea).
 • În plus, Pasagerul recunoaște și acceptă faptul că aceste date pot fi transmise de către și către birourile și agenții autorizați ai Aegean către terțe părți, care au legătură directă cu scopurile menționate mai sus, precum și către autoritățile relevante ale statului implicate în scopurile menționate mai sus. Acest lucru poate implica trimiterea de informații în afara Spațiului Economic European. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de protecție a datelor a Aegean aici.
 • Aegean va rezerva un zbor dacă Pasagerul furnizează datele sale personale în măsura prevăzută de legile aplicabile. Datele cu caracter personal sunt procesate folosind servere de baze de date situate în Grecia. Atunci când datele cu caracter personal sunt astfel prelucrate, acestea sunt transferate peste graniță.
 • Aegean va prelucra datele cu caracter personal ale Pasagerului, furnizate de către acesta în conformitate cu legile aplicabile (inclusiv la rezervarea unui zbor, la emiterea biletului sau la modificarea condițiilor de Transport, în cazul anulării voluntare/involuntare a Transportului sau după rezilierea contractului de Transport aerian, la cererea autorităților de stat autorizate).

 
16. PASAGERII CU HANDICAP ŞI PASAGERII CU MOBILITATE REDUSĂ

 • Un Pasager cu handicap și/sau cu mobilitate redusă, care are nevoie de asistență specială, trebuie să informeze Transportatorul în momentul rezervării cu privire la nevoile sale speciale. Transportatorul va transporta un astfel de Pasager în cazul în care au fost luate măsuri pentru a răspunde nevoilor sale speciale. În cazul în care Pasagerul nu informează Transportatorul în momentul rezervării cu privire la nevoile sale speciale, Transportatorul va depune totuși eforturi rezonabile pentru a răspunde nevoilor speciale ale Pasagerului.
 • Transportatorul își rezervă dreptul de a redistribui locurile în orice moment, inclusiv locul unui Pasager cu handicap și/sau cu mobilitate redusă. În cazul în care un Pasager cu handicap necesită un loc lângă peretele de compartimentare, deoarece handicapul Pasagerului impune însoțirea acestuia de un câine de asistență în cabină, iar Pasagerul solicită un loc lângă peretele de compartimentare, acesta va fi pus la dispoziția Pasagerului dacă nu este deja atribuit unui alt Pasager cu handicap. Câinii de asistență vor fi transportați gratuit, cu excepția cazului în care Transportatorul poate percepe o taxă în cazul în care un scaun adiacent trebuie să fie scos din uz pentru a găzdui un Pasager cu handicap și câinele de asistență care îl însoțește.
 • Transportatorul poate solicita unui Pasager să călătorească împreună cu un însoțitor dacă acest lucru este esențial pentru siguranță sau dacă Pasagerul nu este capabil să se autoevacueze din aeronavă sau dacă Pasagerul nu este capabil să înțeleagă instrucţiunile de siguranță. Pentru claritate, Aegean nu va percepe Pasagerului o taxă suplimentară pentru acest serviciu. În cazul în care o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă este asistată de un însoțitor, această persoană nu are dreptul de a călători gratuit, dar, în funcție de disponibilitate, Aegean va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi însoțitorului un loc lângă persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă. Nu se percepe nicio taxă pentru transportul oricărui dispozitiv de asistență, cum ar fi un scaun cu rotile sau un baston, iar astfel de dispozitive de asistență nu vor fi luate în calcul în cadrul cotei gratuite de Bagaje a Pasagerului. Pe zborurile în care este permisă utilizarea oxigenului medical, Pasagerul va fi taxat pentru serviciul de oxigen medical (iar Pasagerul va trebui să fie acompaniat de un însoțitor).
 • Transportatorul își rezervă dreptul de a nu mai accepta pasageri care trebuie să călătorească pe o targă pe orice zbor.

 
17. DREPTURILE PASAGERILOR ÎN TEMEIUL REGULAMENTULUI EUROPEAN (CE) NR. 261/2004

Refuzul la Îmbarcare, Anularea și Întârzierea Zborului: Comunicarea Drepturilor Pasagerilor la Despăgubire și Asistență în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004

AEGEAN depune toate eforturile pentru a opera fără întreruperea programului de zboruri publicat. În cazul în care un zbor operat de AEGEAN este întârziat, anulat sau dacă vi se refuză îmbarcarea, este posibil să aveți dreptul la despăgubiri și asistență în conformitate cu Regulamentul CE nr. 261/2004 („Regulamentul 261”).

Eligibilitate

Regulamentul 261 se aplică pasagerilor care:

 • Pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui Stat Membru al UE sau pleacă dintr-o țară terță către un aeroport situat într-un Stat Membru al UE, cu excepția cazului în care pasagerii au primit despăgubiri sau compensații și au beneficiat de asistență în țara terță;
 • Au o rezervare confirmată, adică un bilet valabil (inclusiv un bilet electronic) sau o altă dovadă care indică faptul că rezervarea a fost acceptată și înregistrată de AEGEAN sau de un agent autorizat al acesteia sau au fost transferaţi de către un transportator aerian sau un operator de turism de la zborul pentru care dețineau o rezervare confirmată la un alt zbor;
 • Cu excepția cazului de anulare, trebuie să se prezinte la check-in în termenele menționate în informațiile referitoare la ora minimă de închidere a check-in-ului pentru fiecare aeroport de plecare, disponibile pe site-ul Aegean (link) sau, dacă nu sunt specificate perioade de timp, trebuie să se prezinte pentru check-in cu cel puțin 45 de minute înainte de ora programată de plecare.
 • Nu călătoresc gratuit sau la un tarif redus, care nu este disponibil (direct sau indirect) pentru public;
 • Au bilete emise în cadrul unui program de fidelizare sau al unui alt program comercial al AEGEAN sau al unui operator de turism.

Refuz la Îmbarcare


În cazul în care AEGEAN se așteaptă în mod rezonabil să refuze îmbarcarea pentru un zbor, AEGEAN face mai întâi apel la voluntari care să renunțe la rezervarea lor în schimbul unor beneficii în baza unor condiții care urmează să fie convenite între pasagerii în cauză și AEGEAN. Voluntarii vor fi asistați (a se vedea Rambursare sau Redirecționare de mai jos), această asistență fiind suplimentară față de aceste beneficii.

În cazul în care numărul de voluntari care se prezintă este insuficient pentru a permite pasagerilor cu rezervări rămase să se îmbarce la bordul zborului, AEGEAN poate refuza îmbarcarea pasagerilor împotriva voinței lor. 
În conformitate cu Regulamentul 261, prin „refuz la îmbarcare” se înțelege refuzul de a transporta pasageri pe un zbor, deși aceștia s-au prezentat pentru îmbarcare, în condițiile stabilite (a se vedea Eligibilitate de mai sus), cu excepția cazului în care există motive rezonabile pentru a le refuza îmbarcarea, cum ar fi motive de sănătate, siguranță, securitate sau documente de călătorie inadecvate.

În cazul în care pasagerilor li se refuză îmbarcarea împotriva voinței lor, AEGEAN îi va despăgubi imediat (a se vedea Despăgubiri de mai jos) și le va acorda asistență (a se vedea Rambursare sau Redirecționare și Dreptul la Asistență de mai jos). 

Anulare


În cazul în care un zbor operat de AEGEAN este anulat, pasagerii în cauză trebuie:

1. Să beneficieze de asistență (a se vedea Rambursare sau Redirecționare și Dreptul la Asistență); 
2. Să aibă dreptul la despăgubiri (a se vedea Despăgubiri mai jos), cu excepția cazului în care zborul este anulat:

 • cu cel puțin două săptămâni înainte de ora programată de plecare; sau
 • între două săptămâni și șapte zile înainte de ora de plecare programată și li se oferă posibilitatea de a fi redirecționați,
 • şi li se permite să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare programată și să ajungă la destinația finală la mai puțin de patru ore după ora de sosire programată; sau
 • cu mai puțin de șapte zile înainte de ora programată de plecare și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cu cel mult o oră înainte de ora programată de plecare și să ajungă la destinația finală cu mai puțin de două ore după ora programată de sosire.
  În momentul în care pasagerii sunt informați cu privire la anulare, AEGEAN va oferi explicații cu privire la un posibil transport alternativ.

Întârziere


Pasagerilor li se oferă asistență în conformitate cu punctele „Dreptul la Asistență” și „Rambursare sau Redirecționare”, atunci când AEGEAN se așteaptă în mod rezonabil ca un zbor să fie întârziat peste ora de plecare programată:

 • timp de două ore sau mai mult, în cazul zborurilor de 1.500 kilometri sau mai puțin; sau
 • timp de trei ore sau mai mult în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1.500 kilometri și al tuturor celorlalte zboruri între 1.500 și 3.500 kilometri; sau
 • timp de patru ore sau mai mult în cazul tuturor zborurilor care nu intră sub incidența literelor (a) sau (b).
  În plus, pasagerii pot avea dreptul la o compensație financiară, în conformitate cu punctul „Despăgubiri”, în cazul în care zborul întârzie mai mult de 3 ore la sosirea la destinația finală.

Dreptul la Îngrijire


În cazul în care un zbor este:
1. Anulat; 
2. Refuzat la îmbarcare împotriva voinței unui pasager; sau
3. Întârziat conform paragrafului „Întârziere”.

Pasagerilor li se oferă gratuit:
1. Mâncare și băuturi răcoritoare într-o proporție rezonabilă în raport cu timpul de așteptare; 
2. Cazare la hotel (în cazul în care este necesară o ședere de una sau mai multe nopți sau în cazul în care este necesară o ședere suplimentară față de cea prevăzută de pasager);*
3. Transportul între aeroport și locul de cazare (hotel sau altul)*; 
4. Două apeluri telefonice, mesaje telex sau fax sau e-mail-uri. 
În caz de întârziere și anulare (în caz de redirecționare), cazarea la hotel și transportul se aplică numai atunci când ora de plecare a noului zbor, prevăzută în mod rezonabil, este cel puțin a doua zi după plecarea planificată pentru zborul întârziat sau anulat.

Despăgubiri


AEGEAN nu este obligată să acorde despăgubiri dacă poate dovedi că întârzierea, anularea sau refuzul la îmbarcare este cauzat de circumstanțe extraordinare, care nu ar fi putut fi evitate chiar dacă ar fi fost luate toate măsurile rezonabile.

Astfel de circumstanțe pot apărea, în special, în cazuri de instabilitate politică, condiții meteorologice incompatibile cu operarea zborului în cauză, riscuri de securitate, deficiențe neașteptate de siguranță a zborului, care sunt în afara controlului Aegean Airlines, greve sau alte dispute colective din afara Aegean Airlines care afectează operarea unui operator de transport.
 
Dacă este cazul, pasagerii vor primi despăgubiri în valoare de:

 • 250 EUR pentru zboruri de 1.500 km sau mai puțin;
 • 400 EUR pentru zborurile în interiorul UE de peste 1.500 km și pentru toate celelalte zboruri între 1.500 km și 3.500 km;
 • 600 EUR pentru toate zborurile care nu se încadrează în niciuna dintre aceste categorii.
  AEGEAN va rambursa pasagerii respectivi în numerar, prin transfer bancar electronic, prin ordine bancare sau cecuri bancare sau, cu acordul semnat al pasagerului.

AEGEAN poate reduce cu 50% valoarea despăgubirii pe care este obligată să o plătească pasagerilor în cauză, atunci când pasagerilor li se oferă redirecționarea către destinația finală cu un zbor alternativ și a cărui oră de sosire nu depășește ora de sosire programată a zborului rezervat inițial, de:

 • Două ore pentru zboruri de 1.500 km sau mai puțin;
 • Trei ore pentru toate zborurile în interiorul UE de peste 1.500 km și pentru toate celelalte zboruri între 1.500 km și 3.500 km; sau
 • patru ore pentru toate celelalte zboruri care nu se încadrează în niciuna dintre aceste categorii.

Rambursare sau Redirecționare


Dacă este cazul, pasagerilor li se va oferi posibilitatea de a alege între:

1. Rambursarea, în termen de 7 zile, a costului integral al biletului la prețul la care a fost cumpărat, pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate și pentru partea sau părțile de călătorie deja efectuate, dacă zborul nu mai servește niciunui scop în raport cu planul inițial de călătorie al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de întoarcere la primul punct de plecare, cu prima ocazie; sau
2. Redirecţionarea, în condiții de transport comparabile, către destinația finală, fie cu prima ocazie, fie la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, în funcție de disponibilitatea locurilor.

Persoane cu Mobilitate Redusă sau cu Nevoi Speciale


Dacă este cazul, AEGEAN va acorda prioritate nevoilor persoanelor cu mobilitate redusă și ale persoanelor sau câinilor certificați care le însoțesc, precum și ale copiilor neînsoțiți. În caz de refuz la îmbarcare, anulare și întârzieri de orice durată, persoanele cu mobilitate redusă și orice persoane care le însoțesc, precum și copiii neînsoțiți vor avea dreptul la îngrijire (a se vedea Dreptul la Îngrijire de mai sus) cât mai curând posibil.

Retrogradarea


În cazul în care AEGEAN plasează un pasager la o clasă inferioară celei pentru care a fost cumpărat biletul, AEGEAN va rambursa, în termen de 7 zile, următoarele procente din prețul biletului:

 • 30% pentru toate zborurile de 1.500 km sau mai puțin;
 • 50% pentru toate zborurile în interiorul UE de peste 1.500 km, cu excepția zborurilor între Teritoriul UE al Statelor Membre și departamentele franceze de peste mări, și pentru toate celelalte zboruri între 1.500 și 3.500 km; sau
 • 75% pentru toate zborurile care nu se încadrează în niciuna dintre aceste categorii.

Depunerea unei Cereri de Despăgubire


Această notificare stabilește regulile aplicabile pentru compensare și asistență în temeiul Regulamentului 261: nu creează niciun drept nou. Regulamentul 261 nu aduce atingere dreptului pasagerului la despăgubiri suplimentare. Dacă aveți îndoieli cu privire la drepturile dumneavoastră, ar trebui să luați consultanță juridică profesională independentă.
 
Dacă doriți să faceți o reclamație, vă rugăm să contactați Aegean Airlines Relații cu clienții:

 • Prin site-ul oficial Aegean: www.aegeanair.com → Ajutor & Contact → E-mail
 • Prin fax: +30 2103550188 

Datele de Contact ale Organismului Național de Aplicare a Legii:


Organismul responsabil cu aplicarea Regulamentului 261 în ceea ce privește zborurile de pe un aeroport din Grecia și zborurile dintr-o țară terță către un aeroport din Grecia este Autoritatea Elenă pentru Aviație Civilă, ale cărei date de contact sunt prezentate mai jos:

Autoritatea Elenă pentru Aviație Civilă
Divizia de Transport Aerian şi Afaceri Internaţionale
Adresa postala: P. O. Box 70360, 166 10
Glyfada, Attica, GRECIA
Telefon: 210 8916000
E-mail: ypa@hcaa.gr, protocol@hcaa.gr
Fax: 210 8947101
Site: http://www.ypa.gr

În cazul în care un pasager are o reclamaţie cu privire la un zbor operat de AEGEAN, pasagerul respectiv poate depune o reclamaţie la Autoritatea Elenă pentru Aviație Civilă sau la orice alt organism competent desemnat de un Stat Membru, cu privire la o presupusă încălcare a Regulamentului 261 pe orice aeroport de pe teritoriul unui Stat Membru sau cu privire la orice zbor dintr-o țară terță către un aeroport de pe teritoriul respectiv.

Vă rugăm să dați clic aici pentru o listă a Organismelor Naționale de Aplicare a Legii și a datelor de contact ale acestora.
 

D. UTILIZAREA SITE-ULUI WEB AL AEGEAN AIRLINES ESTE SUPUSĂ URMĂTOARELOR FORMULĂRI:

 

CONDIȚIILE SITE-ULUI WEB

Condiții generale pentru transportul de marfă aici.

Menţiuni Legale

Acest Site web este oferit Utilizatorului cu condiția acceptării de către utilizator („Utilizatorul”) fără modificarea termenilor, condițiilor și anunţurilor conținute în acest document. Prin accesarea și utilizarea acestui Site web, se consideră că Utilizatorul și-a dat acordul - în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în  ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație  a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind  Protecția Datelor) - pentru utilizarea, prelucrarea și transmiterea ulterioară în Grecia și în străinătate a tuturor datelor cu caracter personal referitoare la acesta/aceasta și păstrate de companie și că a fost de acord cu toți termenii, condițiile și anunţurile specificate mai jos.

Anunţ privind Drepturile de Autor şi Marca Comercială

Întregul conținut al Site-ului web este protejat prin Drepturi de Autor © pentru 2000 Aegean Airlines S.A., având sediul în Cladirea 57, Aeroportul Internațional Atena, Artemida, Spata, Attiki, Grecia, și/sau furnizorii săi. Toate drepturile sunt rezervate. Acest Site web este destinat utilizării personale și necomerciale de către Utilizator. Utilizatorul nu are voie să modifice, copieze, distribuie, transmită, afișeze, execute, reproducă, publice, licențieze, creeze lucrări derivate, transfere sau vândă orice informații, software, produse sau servicii obținute de pe acest Site web. Denumirile Aegean Airlines şi Aegean Aviation, la care se face referire în acest document, sunt mărci de servicii sau mărci de servicii înregistrate ale Aegean Airlines S.A. Alte denumiri de produse și companii menționate în acest document ar putea fi mărci comerciale ale titularilor respectivi ai acestora.

Scutire de răspundere

Acest site web a fost realizat cu bună credință de Aegean Airlines S.A., care depune toate eforturile pentru a evita orice eroare care ar putea apărea în conținutul acestui site web. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în niciun caz nu vor fi afectate contractele care există deja între Aegean Airlines și clienții săi, cu excepția cazurilor fortuite sau de forță majoră.

Cele de mai sus nu implică recunoașterea responsabilității de către Aegean Airlines.

Exonerare de răspundere

Orarele pot fi modificate. Atunci când, din orice motiv, zborul dvs. este afectat de o modificare a rutei programate, Aegean Airlines vă va furniza, cât mai curând posibil, la aeroport sau la bordul aeronavei, cele mai exacte și actualizate informații disponibile și va transmite actualizări regulate. În cazul în care suntem avertizați cu suficient timp înainte despre o situaţie survenită anterior orei de plecare a zborului programat, personalul sau agenții noștri vor încerca să vă ofere detalii cu privire la circumstanțe, prin intermediul numărului de telefon sau al e-mailului furnizat la efectuarea rezervării și vă vor sugera alternative la călătoria planificată. Din motive de siguranță aeriană, în general din cauza condițiilor meteorologice, este posibil ca zborul dumneavoastră să fie deviat de la ruta programată și să aterizeze pe un alt aeroport. În acest caz, echipajul vă va informa prin intermediul sistemului de sonorizare. La sosirea la aeroport, personalul sau agenții noștri vă vor oferi orice asistență pentru a vă transfera la destinația finală cât mai repede posibil. Cele de mai sus nu implică recunoașterea responsabilității de către Aegean Airlines.

Limitarea răspunderii

Sub rezerva legii aplicabile, în nicio circumstanță, inclusiv, dar fără a se limita la neglijență, Aegean Airlines nu va fi răspunzătoare pentru orice daune speciale sau indirecte care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe acest Site web, chiar dacă Aegean Airlines sau un reprezentant autorizat al Aegean Airlines a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune. În niciun caz răspunderea totală a Aegean Airlines față de dumneavoastră pentru toate daunele, pierderile, costurile și cheltuielile, indiferent de cauzele de acțiune în instanţă, fie că sunt contractuale, delictuale sau de altă natură, nu va depăși suma plătită de dumneavoastră, dacă este cazul, pentru accesarea acestui Site web. Orice publicație Aegean Airlines poate include inexactități tehnice sau erori tipografice. Aegean Airlines poate, din când în când, să aducă modificări și îmbunătățiri la aceste publicații, care vor fi încorporate în noile versiuni ale acestor publicații fără notificare prealabilă.

Modificări

Aegean Airlines își rezervă dreptul de a face orice modificări la acest Site web. Modificările și schimbările menționate nu vor afecta contractele pe care Aegean Airlines le-a încheiat deja cu clienții săi, fără a aduce atingere modificărilor care pot fi convenite de comun acord cu privire la cazuri fortuite și de forță majoră. Aegean Airlines își rezervă dreptul de a refuza accesul la acest Site web oricui, în orice moment.

Rezervări online și Bilete Electronice

Utilizatorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani și că deține dreptul și capacitatea legală de a încheia acest Acord și de a utiliza acest Site web în conformitate cu toți termenii și condițiile din prezentul document. Utilizatorul este de acord să fie responsabil din punct de vedere financiar pentru toate utilizările acestui Site web (precum și pentru utilizarea contului său de către alte persoane, inclusiv, dar fără a se limita la minorii care locuiesc cu Utilizatorul). Utilizatorul este de acord să nu cedeze, să transfere sau să sublicențieze drepturile Utilizatorului în conformitate cu prezentul Acord. Utilizatorul poate permite altor membri ai familiei Utilizatorului să utilizeze acest Site web sub numele sau contul Utilizatorului, cu condiția ca Utilizatorul să fie de acord prin prezentul să plătească toate taxele pe care aceştia le ocazionează și să fie responsabil pentru toate celelalte aspecte ale utilizării lor. Utilizatorul este de acord să supravegheze toate utilizările de către minori ale acestui Site web sub numele sau contul său.

Caracteristica de Rezervare Online și de emitere a biletelor electronice a acestui Site web este furnizată exclusiv pentru a permite Utilizatorului să determine disponibilitatea bunurilor și serviciilor aferente călătoriei, să facă rezervări legitime sau să tranzacționeze în alt mod cu furnizorii și să obţină emiterea Biletelor Electronice.

Fără a se limita la acestea, Utilizatorul nu va face nicio rezervare speculativă, falsă sau frauduloasă sau emitere a Biletelor Electronice. Utilizatorul este de acord că facilitățile de rezervare a serviciilor de călătorie de pe acest Site web vor fi utilizate numai pentru a face rezervări sau achiziții legitime pentru Utilizator sau pentru o altă persoană pentru care Utilizatorul este autorizat în mod legal să acționeze. Utilizatorul este de acord să respecte termenii sau condițiile de cumpărare impuse de orice furnizor cu care alege să trateze, inclusiv, dar fără a se limita la, plata tuturor sumelor la scadență și respectarea tuturor regulilor privind disponibilitatea tarifelor, produselor sau serviciilor. Utilizatorul este complet responsabil pentru toate taxele, tarifele, impozitele, costurile și preţurile care decurg din utilizarea acestui Site web.

Compatibilitatea cu site-ul web


Pentru a vizualiza acest site, Aegean Airlines presupune că aveţi următoarele navigatoare care acceptă JavaScript:

 • IE 10.0 +
 • FIREFOX 28 +
 • SAFARI (OS X8 +)
 • CROM 31 +

Securitate

Folosim standardele recunoscute în industrie, cea mai recentă tehnologie SSL (Secure Socket Layer), în securitatea tranzacțiilor pentru a proteja informațiile pe care le furnizați atunci când cumpărați pe Aegean Airlines. Acest lucru presupune ca Utilizatorul să folosească versiunea 4.0 sau o versiune superioară a navigatorului Netscape sau Microsoft. Utilizatorul este informat că aceasta este o cerință obligatorie pentru a face rezervări online pe Aegean Airlines. Atunci când sunt luate aceste tipuri de măsuri, cumpărăturile online sunt sigure și securizate.

Legături către site-urile web ale unor terțe părți

Acest site web poate conține legături și indicaţii către site-uri de internet menţinute de terțe părți. Aegean Airlines nu operează și nu controlează în niciun fel informațiile, produsele sau serviciile de pe aceste site-uri ale unor terțe părți. Legăturile și indicaţiile terților sunt incluse doar pentru confortul Utilizatorilor și nu constituie nicio aprobare din partea Aegean Airlines. Utilizatorul își asumă responsabilitatea exclusivă pentru utilizarea legăturilor și indicaţiilor terților.

Politica de confidențialitate

Vă rugăm să consultați politica de protecție a datelor a Aegean Airlines aici.

Termenii și condițiile MCP (prețuri în valute multiple)

 • Prețurile sunt în EUR. Dacă doriți să plătiți în altă monedă, puteți selecta moneda pe care o preferați din meniul vertical.
 • Opțiunea de conversie valutară este disponibilă atunci când rezervați pe aegeanair.com, olympicair.com sau prin intermediul aplicației Aegean.
 • Această opțiune este oferită numai pentru rezervările noi. Modificările sau completările ulterioare, dacă este cazul, vor fi calculate în moneda inițială (EUR).
 • Opțiunea de conversie valutară nu este disponibilă pentru următoarele servicii suplimentare: Asigurare de călătorie, parcare la aeroport și închirierea unei mașini.
 • Diferitele monede oferite sunt următoarele: Euro EUR, lira sterlină britanică GBP, dolarul australian AUD, dolarul canadian CAD, francul elvețian CHF, coroana daneză DKK, coroana suedeză SEK, dolarul american USD, Shekel israelian ILS, Dirham din Emiratele Arabe Unite AED, Real brazilian BRL, Coroană norvegiană NOK, Rublă rusească RUB, Rial saudit SAR, Liră turcească TRY, Zlot polonez PLN.
 • Plățile cu cardurile Visa, Mastercard și Maestro sunt compatibile cu opțiunea de conversie valutară.
 • Atunci când se selectează Conversia monedei, următoarele servicii nu sunt oferite: Utilizarea codului promoțional, „Păstrează rezervarea” și răscumpărarea de mile pentru servicii suplimentare. 

 

Reclamații

În cazul în care un Pasager are o reclamaţie, acesta trebuie să contacteze Aegean în primul rând:

1. în scris: Departamentul Aegean Airlines de Relații cu Clienții la Clădirea 57 din cadrul Aeroportului Internațional din Atena, 190 19, Spata, Artemida Attikis, Grecia; sau prin e-mail: contact@aegeanair.com; sau prin telefon: +30 210 3550300 (de luni până vineri, 09:00 - 17:00, ora locală); sau prin fax: +30 210 3550188

Ce se întâmplă dacă Aegean nu poate rezolva reclamația dumneavoastră? 

Comisia Europeană a înființat o Platformă de Soluționare Online a Litigiilor (platforma ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/, care oferă acces ușor la soluționarea alternativă a litigiilor (ADR). Vă rugăm să rețineți că, în prezent, Aegean nu este abonată la un sistem ADR aprobat, prin urmare nici platforma ODR, nici furnizorii ADR aprobați nu vor putea accepta reclamaţia dumneavoastră. Puteți înregistra reclamaţia la Echipa de Consiliere și Reclamații pentru Pasageri (PACT) a CAA, completând formularul de reclamație online prin intermediul site-ului web al CAA: www.caa.co.uk/passengercomplaints. La subtitlul „How the CAA can Help” (Cum vă poate ajuta CAA) va trebui să faceți clic pe link-ul „Refer your complaint to us” (Trimiteți-ne reclamaţia dumneavoastră). Apoi puteți accesa portalul pentru consumatori al CAA, unde puteți trimite reclamaţia dumneavoastră către PACT.

În cazul în care sunt necesare proceduri judiciare, Oracle Solicitors & Consultants Ltd este autorizată să accepte comunicarea procedurilor judiciare în Anglia sau Țara Galilor în numele Aegean Airlines SA. În conformitate cu regula 6.7 din Regulile de Procedură Civilă, care guvernează desfășurarea procedurilor judiciare în Anglia și Țara Galilor, Formularul de Cerere de Despăgubire trebuie să fie comunicat la: Oracle Solicitors & Consultants Ltd, Aviation House, 125 Kingsway, Londra WC2B 6NH.

*Vă rugăm să rețineți că toate ratele de schimb valutar sunt cele din noiembrie 2017. Mai multe informații despre cursul DST pot fi găsite aici.

Aplicația Aegean

Profitați din plin de experiența dvs. de călătorie cu Aegean App.